Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Świętojanki - tradycje i obrzędy

Powitanie wakacji w Parku Miejskim w Tychowie

Koncert Organowy w ramach 58 Międzynarodowego Festiwalu Organowego

W głowie się nie mieści2

Wieczór kawalerski

Istoty fantastyczne

Deadpool Wolverine

Horyzont. Rozdział 1

Gru i Minionki: Pod przykrywką

Był sobie kot

Zachodniopomorska Karta Rodziny lub Seniora, Karta Dużej Rodziny

Regulamin zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.bilety.goktychowo.pl

   ZARZĄDZENIE nr 10/2021
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
z 11 października 2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie

Na podstawie § 6 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie z 13 grudnia 2005r. zarządza się co następuje:
                                                                          § 1

Wprowadza się Regulamin zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia
                                                                          § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 października 2021r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tychowie nr 10/2021
z 11.10.2021r.

Regulamin zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.bilety.goktychowo.pl

                                                             § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.goktychowo.pl oraz zasady reklamacji i zwrotu takiego biletu.

2. Administratorem strony internetowej www.bilety.goktychowo.pl jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Tychowie, ul. Wolności 7, 78-220 Tychowo, gmina Tychowo, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 3/12 prowadzony przez Gminę Tychowo, posiadający nr NIP: 672-19-64-151 oraz REGON: 320141017.

3. Widz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed zakupem lub rezerwacją biletu.

                                                                 § 2. ZAKUP BILETU

1. Zakup biletu następuje poprzez złożenie za pośrednictwem strony www.bilety.goktychowo.pl zamówienia na bilet oraz dokonanie zapłaty należności wynikającej z zamówienia.

2. Złożenie zamówienia na bilet następuje poprzez kliknięcie w zakładkę „repertuar” oraz wykonanie następujących po sobie kolejno czynności: wybór daty seansu filmowego > wybór godziny seansu filmowego > wybór miejsca na sali kinowej > wybór rodzaju biletu > podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego) > złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego regulaminu oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych > złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w okno „kupuję”.

3. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 minut od momentu zaznaczenia miejsca na sali kinowej, ponieważ upływ tego czasu spowoduje wygaśnięcie strony i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.

4. Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie ma prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży biletów na dany seans filmowy za pośrednictwem strony www.bilety.goktychowo.pl, przy czym złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na godzinę przed godziną rozpoczęcia seansu, chyba że Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie postanowi inaczej.

5. Widz ma prawo do zamówienia nie więcej niż 10 biletów w jednym zamówieniu.

6. Zamawiając bilet ulgowy widz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie zastrzega, że może odmówić zamiany biletu na bilet normalny lub zwrotu biletu w przypadku nieokazania dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.

7. Po złożeniu zamówienia Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie wyśle potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email w ciągu 5 minut od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać: dane seansu, na który zamówiono bilet (kino, data), dane zamówionego biletu (ilość, rodzaj, cena)

                                                                §3. PŁATNOŚCI

1. Płatność za bilet zamówiony za pośrednictwem strony www.bilety.goktychowo.pl możliwa jest wyłącznie za pomocą strony internetowej www.Tpay.com na którą nastąpi przekierowanie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2. Strona internetowa www.Tpay.com administrowana jest przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980, 00 PLN (wpłacony w całości).
3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia może być dokonana tylko jednorazowo w całości oraz uwzględniać cenę wszystkich zamówionych biletów wraz z kosztem ich dostawy.

4. Płatność powinna być dokonana nie później niż w ciągu 30 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie

zostanie anulowane, o czym Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie poinformuje wiadomością email. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie informacji o dokonaniu płatności.
5. Płatność dokonana po upływie 30 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana przez Tpay jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Tpay, dostępnego na stronie www.Tpay.com

                                                              § 4. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

1. Po dokonaniu płatności widz otrzyma bilet w formie email: około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w ciągu 20 minut od dokonania płatności – na adres email widza zostanie wysłana wiadomość email zawierająca bilet w postaci foto-kodu zapisanego w pliku w formacie PDF.

2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu wysłanego w formie email jest:
a) komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,
b) drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.

3. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi kina obsługującemu bramkę biletową:

a) telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego foto-kod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm,

4. dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu ulgowego.
W przypadku wątpliwości co do oryginalności biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik kina jest upoważniony do zażądania okazania przez widza także dowodu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji:  uczniowskiej, studenckiej, emeryta, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Seniora lub Karty Dużej Rodziny.

5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów wskazanych w § 4 ust. 2-4 niniejszego regulaminu, widz nie jest uprawniony do udziału w seansie, żądania od Kina przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie zamiany biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

6. Widz ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w kinie kilku osób z tym samym biletem upoważnioną do udziału w seansie będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.

7. W przypadku, gdy widz opuszcza salę kinową w trakcie trwania seansu, powinien okazać pracownikowi kina bilet pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę kinową i udziału w dalszej części seansu.

                                                              § 5. ZWROT BILETU

1. Bilet nie zrealizowany w sposób wskazany w § 4 niniejszego regulaminu nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

2. Widz ma prawo do zwrotu biletu:

a) w przypadku, gdy foto-kod nie będzie możliwy do odczytania w kinie, mimo spełniania wymagań określonych w § 4 ust. 2 i 4 niniejszego regulaminu,

b) w przypadku odwołania seansu, na który zakupiono bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut,

c) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego biletu leżących po stronie Kina przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie.

3. W przypadku odwołania seansu Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie widza w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

4. Widz, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot biletu:
a) w kasie kina w dniu odwołanego seansu, na który zakupiono bilet,

b) w formie elektronicznej, zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszego regulaminu – w terminie 7 dni od dnia odwołanego seansu, na który zakupiono bilet lub odpowiednio w terminie 7 dni od podania przez Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie informacji o odwołaniu seansu.

5. W przypadku określonym w § 5 ust. 2 lit. a) niniejszego regulaminu widz ma prawo do zgłoszenia zwrotu biletu wyłącznie w kasie kina, w którym bilet miał być zrealizowany. Zwrot nastąpi po okazaniu biletu i dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, legitymacji studenckiej lub uczniowskiej), podaniu numeru transakcji

(określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia) oraz adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.

6. W przypadku określonym w § 5 ust. 2 lit. c) niniejszego regulaminu, widz ma prawo do zgłoszenia zwrotu biletu wyłącznie w formie wiadomości email, wysłanej na adres wskazany w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu, z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”, załączyć potwierdzenie dokonania płatności oraz bilety otrzymane w formacie PDF.
W przypadku określonym w § 5 ust. 2 lit.b) niniejszego regulaminu widz ma prawo do zgłoszenia zwrotu biletu wedle swojego wyboru w sposób wskazany w § 5 ust. 5 lub 6 niniejszego regulaminu.

7. W przypadku zgłoszenia zwrotu biletu w kasie kina widz otrzyma zwrot płatności gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika kina. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu widz otrzyma w kasie kina informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

8. W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie e-mail Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu albo poinformuje widza o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

                                                                § 6. REZERWACJA

1. Rezerwacja biletu następuje poprzez kliknięcie w zakładkę „rezerwuj/kup bilet” oraz

wykonanie następujących po sobie kolejno czynności: wybór seansu > wybór opcji „rezerwuj miejsce” > wybór miejsca na sali kinowej > podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego) > złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego regulaminu oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych > dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w ikonę „rezerwuj bilety”.

2. Dokonanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 minut od momentu zaznaczenia miejsca na sali kinowej, ponieważ upływ tego czasu spowoduje wygaśnięcie strony i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury rezerwacji.

3. Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie ma prawo swobodnego decydowania zarówno o możliwości rezerwacji biletu na konkretny seans, jak również o momencie rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji za pośrednictwem strony www.bilety.goktychowo.pl, przy czym rezerwacja jest możliwa nie później niż na godzinę przed godziną rozpoczęcia seansu.

4. Widz ma prawo do rezerwacji nie więcej niż 10 biletów na dany seans.
5. Grupy zorganizowane - rezerwacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30 , pod numerem telefonów: (094) 314 68 94 lub 666 668 075 z zastrzeżeniem § 6 ust. 8.
6. Po dokonaniu rezerwacji Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie wyśle jej potwierdzenie w formie e-mail w ciągu 5 minut od dokonania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać: dane seansu, na który zarezerwowano bilet (kino, data, sala), dane zarezerwowanych miejsc (ilość, rząd, miejsce), numer rezerwacji.

7. Zakup zarezerwowanego biletu możliwy jest wyłącznie w kasie kina. Widzowi nie przysługuje pierwszeństwo w zakupie zarezerwowanego biletu przed widzami, którzy nie dokonali rezerwacji.

8. Zakup zarezerwowanego biletu następuje poprzez:

a) podanie w kasie numeru rezerwacji, a w razie jego braku - imienia i nazwiska (wraz z okazaniem dokumentu ze zdjęciem) oraz adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego,

b) okazanie w kasie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu ulgowego,

c) zapłatę w kasie ceny za bilet zgodnie z obowiązującym cennikiem.

9. Zarezerwowany bilet należy odebrać najpóźniej w ciągu 30 minut przed rozpoczęciem seansu pod rygorem anulowania rezerwacji.
10. Widz ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w kinie kilku osób podających ten sam numer rezerwacji, upoważnioną do zakupu zarezerwowanego biletu będzie osoba, która zgłosiła się w kasie jako pierwsza.

10. Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie nie odpowiada za niemożność zakupu zarezerwowanego biletu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym dokonanie rezerwacji albo w przypadku niemożności odbioru biletu w czasie wskazanym w ust. 8 powyżej ze względu na kolejkę przed kasą.

                                                                      §7. REKLAMACJE

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania sprzedaży i rezerwacji biletów za pośrednictwem strony www.bilety.goktychowo.pl należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kina sekretariat@goktychowo.pl mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez widza informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w ust. 1 powyżej. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie rozpatrywana.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres widza, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

4. Decyzja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie poinformuje widza o swojej decyzji wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z widzem.

                                                                §8. DANE OSOBOWE

1. Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez widza w procesie zakupu lub rezerwacji biletów za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.goktychowo.pl, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z korzystaniem przez widza z systemu rezerwacji i sprzedaży biletu za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.goktychowo.pl, jak również w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zwrotu, rozliczenia, archiwizacji i kontaktu z widzem.
4. Podanie danych osobowych przez widza ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 3 powyżej.

5. Widzowi udostępniającemu dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ich przenoszenia, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3 powyżej, nie dłużej jednak niż do czasu upływu przedawnienia roszczenia z tytułu reklamacji usług rezerwacji i sprzedaży biletu na podstawie niniejszego regulaminu.

7. W przypadku zakupu biletu przez widza za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.goktychowo.pl, jego dane osobowe mogą być przekazane administratorowi strony internetowej www.Tpay.com, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, który przetwarza dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z Kinem przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie. Poza tym przypadkiem dane osobowe widza przekazane Kinu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie nie będą udostępniane osobom trzecim.

8. Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie zapewnia, że przekazane dane osobowe będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

                                                        § 9. POSTANOWENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w kasach kina oraz na www.bilety.goktychowo.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się regulamin kina.

2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w każdym czasie.

3. Kino przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszania możliwości zakupu lub rezerwacji wszystkich lub niektórych biletów za pośrednictwem strony www.bilety.goktychowo.pl.

4. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki stron.

                                                     

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-14 19:59przez:
Opublikowano:2021-09-14 00:00przez: Anna Węglarska
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury
Odwiedziny:4586

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo